[Tema] Claro Premium

Blackberry OS5 Y OS6:
9000 / 95xx / 9100 / 9105 / 9670 / 8900 / 9630 / 9650 / 9700 / 9780 / 9800

9000:

http://db.tt/Z63ARBZ

91XX 9670 OS6:

http://db.tt/ln4KOgR

95XX:

http://db.tt/p0aws0r

89XX 96XX 9700 OS5:

http://db.tt/Bma1tT6

96XX 97XX OS6:

http://db.tt/5Kf2cpM

9800:

http://db.tt/Xz1IS44