Theme BlackBerry Droid Xoom 96xx,9700,9780 OS 6

 

Excelente theme para los modelos BlackBerry 96xx, 9700, 9780.